Nederlandse Ambassade in Tel Aviv, Israël

Eerste aanvraag paspoort meerderjarige

Bent u Nederlander, 18 jaar of ouder en heeft u niet eerder een Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart gehad? Stond u ook niet bijgeschreven in een Nederlands paspoort van 1 van uw ouders? Dan kunt u een Nederlands paspoort aanvragen.

Checklist verplichte documenten

U moet van alle documenten het origineel én een kopie overleggen.Waar staat ‘huwelijk’ kunt u ook lezen ‘geregistreerd partnerschap’.

Documenten die buiten Nederland zijn afgegeven moeten in principe gelegaliseerd zijn. Hier zijn uitzonderingen op. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina  Legaliseren van documenten.

Belangrijk: lees naast onderstaande checklist de informatie over het doen van een aanvraag in het land waar u verblijft. Soms heeft u extra documenten nodig. Deze informatie vindt u in de link bovenaan in de rechterkolom van deze pagina.

    Check
1

Een volledig afschrift van de geboorteakte of uittreksel uit het geboorteregister nodig met daarop uw geboorteplaats en de volledige namen van uw ouders. Het afschrift of uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Ziekenhuisaktes zijn niet toegestaan.

[ ]
2

Een bewijs van legaal verblijf in het land van aanvraag.

Kijk op de pagina 'Aanvragen reisdocument in [naam land]' welk document u hiervoor nodig heeft.

 
  - Alle op naam gestelde identiteitsbewijzen en/of reisdocumenten, ook als deze zijn verlopen. [ ]
3 Een pasfoto die voldoet aan de Nederlandse voorwaarden. Lees voor meer informatie het document Fotomatrix Model 2007. [ ]
4

Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
U heeft hiervoor de keuze uit het paspoortaanvraagformulier dat u eerst uit kunt printen en daarna met de pen invult, óf het paspoortaanvraagformulier dat u eerst digitaal invult en daarna uitprint.

[ ]
5

Een volledig afschrift van de huwelijksakte van uw ouders. Op de akte moeten de volledige namen van uw ouders en de huwelijksdatum staan. Het afschrift mag niet ouder zijn dan 1 jaar.

Waren uw ouders tijdens uw geboorte niet met elkaar getrouwd? Bekijk wat voor u van toepassing is:

A. Uw beide ouders of alleen uw moeder was Nederlands.
B. Alleen uw vader was Nederlands.

[ ]
 

A. Beide ouders of alleen moeder Nederlands
Waren uw ouders tijdens uw geboorte beiden Nederlands of was alleen uw moeder Nederlands? Lever de volgende documenten aan:  

Van uw moeder: een bewijs dat uw moeder tijdens uw geboorte niet getrouwd was. Dit is:

 
 

- Voor 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken: een verklaring van het Bureau Vestigingsregister Den Haag. Hierop moet de nationaliteit en burgerlijke staat van uw moeder tijdens haar vertrek uit Nederland staan vermeld. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.

of:

[ ]
 

- Na 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken: uittreksel van de basisregistratie personen van de laatste gemeente waar uw moeder ingeschreven stond. Hierop moet de nationaliteit en burgerlijke staat van uw moeder tijdens haar vertrek uit Nederland staan vermeld.

en (of, als uw moeder nooit in Nederland heeft gewoond):

[ ]
  - Een verklaring van burgerlijke staat van uw moeder, afgegeven door het land van haar hoofdverblijf. [ ]
 

- Origineel Nederlands paspoort van uw moeder (afgegeven voor uw geboorte) en een geldig verblijfsdocument.

of:

[ ]
 

- Andere documenten waaruit blijkt hoe uw moeder het Nederlanderschap heeft verkregen. Bijvoorbeeld: een naturalisatiecertificaat, een optiebevestiging, adoptiepapieren of een erkenningsdocument.

[ ]
 

Van uw vader:

- Een verklaring van burgerlijke staat van uw vader, afgegeven door het land van zijn hoofdverblijf.

[ ]
 

Van beide ouders:
- Een afschrift van een echtscheidingsakte als 1 van uw ouders eerder was getrouwd.

[ ]
 

B. Alleen vader Nederlands
Waren uw ouders tijdens uw geboorte niet met elkaar getrouwd en was alleen uw vader Nederlands? Lever de volgende documenten aan:
Van uw vader: een bewijs van burgerlijke staat van uw vader. Dit is:

 
 

- Voor 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken: een verklaring van het Bureau Vestigingsregister Den Haag. Hierop moet de nationaliteit en burgerlijke staat van uw vader tijdens zijn vertrek uit Nederland staan vermeld. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.

of:

[ ]
 

- Na 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken: uittreksel van de basisregistratie personen van de laatste gemeente waar uw vader ingeschreven stond. Hierop moet de nationaliteit en burgerlijke staat van uw vader tijdens zijn vertrek uit Nederland staan vermeld.

en (of, als uw vader nooit in Nederland heeft gewoond):

[ ]
  - Een verklaring van burgerlijke staat van uw vader, afgegeven door het land van zijn hoofdverblijf. [ ]
  - Een afschrift van de erkenningsakte. Is er geen sprake geweest van erkenning? Dan moet uit andere documenten blijken hoe het juridisch ouderschap van uw vader is vastgesteld. Bijvoorbeeld door gerechtelijke vaststelling ouderschap, adoptie of wettiging. [ ]
  - Een verklaring van burgerlijke staat van uw vader tijdens de erkenning. [ ]
 

Van uw moeder:  
- Een verklaring dat uw moeder tijdens uw geboorte niet was getrouwd.

[ ]
 

Van beide ouders:
- Een afschrift van een echtscheidingsakte als 1 van uw ouders eerder was getrouwd.

[ ]
6

Bewijs van Nederlanderschap van 1 van uw ouders tijdens uw geboorte. Bent u geboren voor 1985? Dan geldt het bewijs van Nederlanderschap van uw vader. Lever 1 van de volgende documenten aan:

 
 

- Voor 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken: een verklaring van het Bureau Vestigingsregister Den Haag. Hierop moet de nationaliteit van uw ouder(s) tijdens het vertrek uit Nederland staan vermeld. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.

of:

[ ]
 

- Na 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken: uittreksel van de basisregistratie personen van de laatste gemeente waar uw ouder(s) ingeschreven stond(en). Hierop moet de nationaliteit van uw ouder(s) tijdens het vertrek uit Nederland staan vermeld.

of:

[ ]
 

- Origineel Nederlands paspoort van uw ouder(s) (afgegeven voor uw geboorte) en een geldig verblijfsdocument.
of:

[ ]
 

- Andere documenten waaruit blijkt hoe uw ouder(s) het Nederlanderschap heeft/hebben verkregen. Bijvoorbeeld: een naturalisatiecertificaat, een optiebevestiging, adoptiepapieren of een erkenningsdocument.

Bent u geboren voor 1985 en was uw Nederlandse moeder tijdens uw geboorte getrouwd met uw niet-Nederlandse vader? Lees dan de informatie over de Optieregeling latente Nederlanders.

[ ]
7 Bewijs dat 1 van uw ouders in ieder geval tot uw 18e jaar het Nederlanderschap bezat. Bijvoorbeeld:  
 

- Een Nederlands paspoort en een geldige verblijfsvergunning in het land van verblijf.
of:

[ ]
  - Andere documenten die het Nederlanderschap aantonen. [ ]
8 Hebt u een Burgerservicenummer (BSN)? Dan moet dit nummer ook in uw paspoort worden vermeld. Lever bij het aanvragen van uw paspoort een brief van een overheidsorganisatie aan waarop uw BSN staat. Bijvoorbeeld een brief van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de pagina Wat is het Burgerservicenummer?. [ ]
9 Wilt u de naam van uw partner in uw paspoort vermeld hebben? Lever dan een afschrift van uw huwelijksakte aan. Hierop moeten uw volledige naam en die van uw partner staan, aangevuld met de datum van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap en eventuele echtscheiding. [ ]
  U kunt alleen de naam en status van uw huidige of uw ex-partner vermeld krijgen in uw paspoort. Wilt u de naam van een overleden partner opnemen? Lever dan een afschrift van een overlijdensakte aan. [ ]

 

  • Documenten die buiten Nederland zijn afgegeven, worden alleen geaccepteerd als deze zijn afgegeven door het land waar het rechtsfeit (bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk) heeft plaatsgevonden. Alle documenten die zijn opgesteld in het Engels, Frans of Duits worden zonder vertaling geaccepteerd. Spaanstalige akten van de burgerlijke stand worden ook zonder vertaling geaccepteerd. Van documenten in een andere taal moet een vertaling door een beëdigd vertaler worden aangeleverd. Ook deze vertaling moet zijn gelegaliseerd, behalve als de vertaling is gemaakt door een in Nederland beëdigd vertaler.
  • Is een buitenlandse akte al ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag? Dan is een door deze dienst afgegeven afschrift van een akte voldoende. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.