Nederlandse Ambassade in Tel Aviv, Israël

Asielbeleid

Asielzoekers kunnen in Nederland asiel krijgen als zij bescherming nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze in hun eigen land worden vervolgd op grond van hun ras, geloof, nationaliteit of overtuiging, of als ze bij terugkeer gefolterd dreigen te worden. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt of een asielzoeker inderdaad bescherming nodig heeft. Voor alleenstaande minderjarige asielzoekers gelden speciale regels. Vreemdelingen die een asielvergunning hebben gekregen, krijgen hulp van de gemeente om woonruimte te vinden.